บทความวิชาการ

 

 

 Housekeeping Vocabulary : (อ่าน 57 )
 ฝึกอบรมโครงการเรื่องการบริหารและการซักรีดในงานฝ่ายแม่บ้านโรงแรม : (อ่าน 155 )
 ภาษาอีสานในชีวิตประจำวัน คก.1หลักสูตร1ชุมชน : (อ่าน 176 )
 หลักสูตรอบรม ยุวอาสามัครนำเที่ยว : (อ่าน 107 )
  คู่มือการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรณี : บ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม : (อ่าน 152 )
  สูตรเครื่องดื่ม ที่ได้จากการคิดค้นใหม่ โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : (อ่าน 102 )
 ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ : (อ่าน 147 )
 โครงการรูปแบบการจัดการที่องเที่ยวที่เหมาะสมในชุมชนต่างวัฒนธรรม : (อ่าน 104 )

 

จำนวน : 8  หัวข้อ | จำนวน : 1 | หน้า : 1