NBT สัมภาษณ์สด คณะบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส. เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม 2557
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 333 ครั้ง