คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัล “สยามไอยรา” เกียรติยศบุคคลแห่งสยาม ประจำปี 2559คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” ประจำปี 2559 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น รับรางวัลสาขาบุคคลตัวอย่างดีเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัลสาขานักบริหารและผู้นำองค์กรดีเด่น 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” ประจำปี 2559 จาก ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล (พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) เป็นประธานในพิธี

รางวัลบุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมไทย โดยตระหนักถึงคุณค่าของบุคคล คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย ตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการยกย่องส่งเสริม คนดี บุคคล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” ประจำปี 2559 แบ่งเป็น 8 สาขา ดังนี้
1.นักบริหารและผู้นำองค์กรดีเด่น
2.องค์กรดีเด่น
3.สถาบันการศึกษาดีเด่น
4.บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
5.ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ดีเด่น 
6.ส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนาดีเด่น
7.เยาวชนดีเด่น 
8.บุคคลตัวอย่างดีเด่น


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2559
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
เขียนข่าว: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 273 ครั้ง