โครงการจัดการความรู้ หัวข้อ : การผลิตบัณฑิตและการวิจัย     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ : การผลิตบัณฑิตและการวิจัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

     โดยมี อ.ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ วัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี่เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตและการดำเนินงานวิจัยและเพื่อให้อาจารย์สามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยของอาจารย์ ทั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 40 คน


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2560
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง