ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

ปรัชญา : ความเข้มแข็งและความสำเร็จของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
วิสัยทัศน์ : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นคณะหลักในการผลักดันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 -10 ของประเทศไทย
   
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทยผ่านหลักสูตรเชิงเดี่ยวและเชิงบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ และการบริการวิชาการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแก่สังคม บนพื้นฐานความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและการจัดการความรู้
4. บูรณาการการทำนุศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยกับการพัฒนาบุคลากรและศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสากล
6. ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1-10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเป็นผู้นำสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน