ยุทธศาสตร์

 

 

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล
2. พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3. เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค
6. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสากล
7. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
8. พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย?
9. ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อย่างไม่มีเงื่อนไข