คณะกรรมการประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 


รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ


ตำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นาย ประเสริฐ บุญชู


ตำแหน่งปัจจุบัน
- General Manager Entire hotel Admin & General


นาย สัมพันธ์ แป้นพัฒน์

 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


นาย อักกพล พฤกษะวัน

 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจนท์ ชะอำ


รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ


ตำแหน่งปัจจุบัน
- คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผู้บริหารคณะ

 


ดร. ละเอียด ศิลาน้อย


ตำแหน่งปัจจุบัน
- คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


อ. วรรณา คำปวนบุตร


ตำแหน่งปัจจุบัน
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน


อ.ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ


ตำแหน่งปัจจุบัน
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


อ. กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว


ตำแหน่งปัจจุบัน
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต


นายขรรชัย กลิ่นผกา


ตำแหน่งปัจจุบัน
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ