ผู้บริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 


ดร. ละเอียด ศิลาน้อย


ตำแหน่งปัจจุบัน
- คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


อ. วรรณา คำปวนบุตร


ตำแหน่งปัจจุบัน
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน


อ.ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ


ตำแหน่งปัจจุบัน
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


อ. กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว


ตำแหน่งปัจจุบัน
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

นายขรรชัย กลิ่นผกา

ตำแหน่งปัจจุบัน
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ