บุคลากรฝ่ายวิชาการ

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศ ศรีสถิตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์อาจารย์ ดร. นันทนา อุ่นเจริญอาจารย์ ดร. ปรีดา ไชยาอาจารย์ ดร. ภารดี ยโสธรศรีกุลอาจารย์ ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธีอาจารย์ ดร. ลินจง โพชารีอาจารย์ ดร. โอชัญญา บัวธรรมอาจารย์ ดร. ศิริวรรณ กวงเพ้งอาจารย์ กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโวอาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐอาจารย์ จรินทร์ ฟักประไพอาจารย์ ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชีวินอาจารย์ ทรงพล อุทัยสาร์อาจารย์ ธราธร บุ้งทองอาจารย์ วิริยา สีบุญเรืองอาจารย์ พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐอาจารย์ ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริอาจารย์ เรืองศิลป์ อ่วมมีเพียรอาจารย์ วรรณา คำปวนบุตรอาจารย์ วรัณ มังสิงห์อาจารย์ วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์อาจารย์ ศิวดล พัฒนจักรอาจารย์ สรายุทธ มูลอัดอาจารย์ สุวิชชา ศรีถานอาจารย์ หริรักษ์ จันทิมะอาจารย์ ปภาดา อนันต์กีรติการอาจารย์ ชาลิดา ทาบุรีอาจารย์ เยาวภา นียากรอาจารย์ ชิชาญา เล่ห์รักษาอาจารย์ Robert David Bellนาย สุเมธ ชื่นสระน้อยนางสาว เครื่อจิต เจริญแสนอาจารย์ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีปอาจารย์ กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ

ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์

ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ ธนิดา ลครศรี

ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ ปารณีย์ บุญไชย

ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ พิไลวรรณ ชมภูป้อ

ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ มยุรี นาสา

ลาศึกษาต่อ